نوای عشق...

نقاره زن ها چه می گویند؟

 

طبل ها ذکری ندارند و فقط به عنوان « کوس شادمانه » و همنواز از شروع تا خاتمه با کرناها نواخته می شوند . در صورتی که کرناها ذکری دارند که سینه به سینه تا به امروز نقل شده است و بدین شرح است :

 « سرنواز » ، سردسته ی کرنانوازها ، کرنا را به طرف گنبد حضرت به عنوان سلام می گیرد و می دمد :

« سلطان دنیا و عقبی علی بن موسی الرضا »

پس نوازان که تعداد آن ها چهار نفر می باشند ، جواب می دهند :

« امام رضا »

سرنواز مجدداً با سر کرنا به طرف گنبد حضرت اشاره می کند و چنین می نوازد :

 « امام رضا »

پس نوازان جواب می دهند : « غریب »

 کرنای سرنواز ذکر می کند : « مولی مولی مولی علی  بن موسی الرضا »

پس نوازان جواب می دهند : « رضا جان »

سرنواز ، سرکرنا را به طرف گنبد می گیرد و ذکر می کند :

« یا امام غریب یا امام رضا »

 کرنای سرنواز ذکر می کند : « دوران دوران امام رضاست »

در این موقع طبال ها به عنوان شادی طبل های خود را به صدا در می آورند . این طبل به « کوس شادمانه » معروف است .

مجدداً سرنواز شذکر می کند : « دوران دوران امام رضا دادرس بیچارگان »

پس نوازان پاسخ می دهند : « ای دادرس درماندگان »

موقعی که پس نوازان می خواهند کرنای خود را بر زمین بگذارند ، سرنواز می گوید :

 « فریاد رس »

/ 1 نظر / 7 بازدید
فاطمه

[قلب][قلب][قلب][قلب] فداشون بشم روزی هزار بار